Rada Rodziców

Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem Rodziców wszystkich klas współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organami Nadzorującymi Szkołę oraz organizacjami i innymi instytucjami.
Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący:
Z-ca:
Skarbnik:
Sekretarz:
Członkowie:
– Janina Ryszawa- Tomasz Stącel- Irena Jamroży- Stella Pieniążek- Lucyna Zygmunt- Renata Węgrzyn- Lucyna Fuhrman- Elżbieta Janusz- Roman Ostafijczuk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:

– Eugeniusz Kowalik- Danuta Jamroży- Beata Janusz
Rada Rodziców w celu wspierania działalności Statutowej Szkoły, gromadzi na swym koncie bankowym fundusze pochodzące ze składek Rodziców, rodziców wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji. Środki te przeznaczane są na następujące
cele:pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników,dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Patrona, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, itp.,dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,pomoc dzieciom w sytuacjach losowych,wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.W tym roku szkolnym wysokość składki wynosi 20 zł. W przypadku gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci to na kolejne dziecko składka wynosi 10 zł. Zbieraniem funduszy pochodzących ze składek Rodziców zajmują się Skarbnicy Rad Klasowych.Nr konta Rady Rodziców:
Bank PeKaO S.A. Oddział Przeworsk
nr 44 1240 2597 1111 0000 3171 5485