Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku założone zostało w maju 2005 roku z myślą o pomocy Gimnazjum i działa na jego terenie.
 Władze Stowarzyszenia
Zarząd: 
1.      mgr inż. Marek Pelc-prezes
2.      mgr Wiesław Nitychoruk-wiceprezes
3.      mgr Barbara Dzierżak-sekretarz
4.      mgr Monika Sochacka-skarbnik
5.      mgr Lucyna Pieniążek-członek
6.      mgr Małgorzata Posiak-członek
7.      mgr Małgorzata Rut-członek
 
Komisja Rewizyjna 
1.      mgr Małgorzata Siuśta-przewodniczący
2.      Pani Ewa Stecko              -członek
3.      mgr Danuta Pieniążek-członek
4.      mgr Janusz Czerwiński-członek
5.      mgr Adam Kaniuch-członek
 
Celem stowarzyszenia jest:
Podejmowanie różnorodnych działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły
Wyposażenie obiektu szkolnego w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe
Kultywowanie tradycji szkoły, środowiska lokalnego oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osią­gnięciach i planowanych zamierzeniach .
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.
Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży szkolnej jako aktywnej formy wypoczynku i zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo turystycznej.
 
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:
Współpracę z instytucjami samorządowymi : Starostwem, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy
Pozyskiwanie sponsorów wśród zakładów pracy, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym również podmiotów zagranicznych.
Informowanie i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym w regionie.
Organizowanie szkoleń i konferencji.
Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, historycznych oraz spotkań.
Współpracę ze społecznością lokalną w zakresie przedsięwzięć z dziedzin: oświata, dobroczynność, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska.
Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na rzecz edukacji.
Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznanych za sprzyjające celom Stowarzyszenia.
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
GIMNAZJUM