STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
Działania wychowawcze

 

Obecnie szkoła pracuje w oparciu o trzy odrębne programy:

 • Dydaktyczny,

 • Wychowawczy,

 • Profilaktyki.

Podział ten wydaje się sensowny jeśli będziemy go traktować jako narzędzie organizujące różne obszary funkcjonowania szkoły. Natomiast o skuteczności pracy szkoły decyduje spójność tych dokumentów i podporządkowanie ich takim samym celom. Muszą one ze sobą korelować, wzajemnie się uzupełniać. Poszczególne treści Podstawy Programowej uzupełniane lub poszerzane są w Programie Wychowawczym i Profilaktyki.

Wsparciem dla wychowawców jest fakt, że wszystkie dokumenty regulujące pracę szkoły zostały przedstawione rodzicom, przedyskutowane z nimi, uzyskały ich akceptację. Obowiązujące w szkole Normy oraz Sankcje za ich przekroczenie, a także Szkolny System Interwencji zostały wypracowane wspólnie z rodzicami podczas zajęć warsztatowych z Trójkami Klasowymi Rodziców ze wszystkich klas i wychowawcami.

Ustalając Normy podzielono je na te, które obowiązują:

 • podczas lekcji i zajęć dodatkowych,

 • podczas przerw (na korytarzu, w toalecie, w szatni, na stołówce),

 • podczas wyjść i wycieczek,

 • poza szkołą/w czasie wolnym.

Według tego samego schematu ustalono sankcje za łamanie przyjętych Norm.

Sytuację wychowawczą uczniów rozpoznawaliśmy analizując wyniki ankiet oraz dokumentację pracy wychowawczej szkoły.  Szczególną opieką otaczamy uczniów z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią. Przeprowadzamy rozmowy indywidualne oraz spotkania pedagogów z całymi klasami, by wzmocnić u uczniów poczucie własnej wartości, by udzielać porad jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

      Organizujemy cykliczne spotkania młodzieży  z pracownikiem policji.

W szkole istnieje system działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Na system ten składają się:

 • Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich,

 • Zasady korzystania z szatni szkolnej (regulamin szatni)

 • Inne regulaminy obowiązujące w szkole.

Ponadto przyjęto zasadę, że dzienniki lekcyjne roznoszone są przez pracowników obsługi. Dzięki temu uczniowie pozostają przez cały czas pod opieką nauczycieli.

 Na początku każdego roku szkolnego uczniom klas II i III przypominamy o bezwzględnym zakazie stosowania jakichkolwiek form przemocy, szczególnie wobec uczniów klas I. Natomiast uczniom klas I uświadamia się konieczność zgłaszania wszelkich przypadków naruszania prawa szkolnego. Ma to np. formę komunikatu kierowanego do uczniów, po zapoznaniu się z jego treścią podpisuje go wychowawca klasy oraz wszyscy uczniowie. Dokument przechowywany jest w Teczce Wychowawcy.

     Działania podejmowane przez szkołę w celu ograniczenia występowania zachowań ryzykownych

 Program Profilaktyczno Wychowawczy „POMOST między dzieciństwem a dorosłością”

 Jesienią 2001 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły odbyła kurs w zakresie tworzenia szkolnych programów przeciwdziałania przemocy. W trakcie szkolenia prezentowany był opracowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej  przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Nauczycielami ze Szkół i Placówek województwa podkarpackiego. Autorami byli praktycy zajmujący się od wielu lat działalnością wychowawczą i profilaktyczną skierowaną do środowiska szkolnego.

    Celem programu „POMOST między dzieciństwem a dorosłością” jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród uczniów gimnazjum. Cele szczegółowe programu są następujące:

 • promocja zdrowego stylu życia

 • przekazanie wiedzy na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym

 • rozwinięcie ważnych umiejętności życiowych, np. radzenie sobie z sytuacją trudną, ze stresem

Zakres tematyczny programu przedstawia się w sposób następujący:

 • integracja zespołu klasowego

 • wartości i normy

 •  wybrane elementy wiedzy prawnej

 • wybrane problemy psychologii zdrowia

 • psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy

 • uzależnienia

 • agresja i przemoc

Program został zaopiniowany przez Joannę Szymańską z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Stwierdziła między innymi, że „Powstał interesujący i trafny w stosunku do potrzeb program o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Program uwzględnia cele rozwojowe młodzieży w okresie dojrzewania odnosi się do wartości społecznych i proponuje ćwiczenia najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych. Może stanowić wartościowe narzędzie w pracy profilaktyczno – wychowawczej (...) Za szczególnie cenne należy uznać dwa bloki tematyczne: dotyczący edukacji prawnej oraz blok poświęcony uczeniu wartości. Podobne treści są często pomijane w programach lub traktowane marginalnie, ze szkodą dla samych programów.”  

Pomysł wdrożenia tego programu w naszej szkole spotkał się z przychylnością Rady Pedagogicznej i Władz Miasta, które współfinansowały nasze szkolenie.

Kurs doskonalący trwający 115 godzin rozpoczęliśmy na wiosnę 2002 roku. Uczestniczyła w nim cała Rada Pedagogiczna.

Przygotował on nas do:

 • wdrożenia i realizacji programu „POMOST”

 • diagnozowania sytuacji wychowawczej w szkole

 • podejmowania interwencji w sytuacjach trudnych

 • organizowania pomocy na poziomie profilaktyki drugorzędowej

Kurs nauczył nas jak i jaką wiedzę przekazywać uczniom by umożliwić im wycofanie się z zagrażających zachowań. Uczeń bowiem musi wiedzieć dokąd ma wrócić jeśli będzie chciał wycofać się z zachowania problemowego.

Kurs był okazją do kontaktu z profesjonalistami  zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką. Cała Rada Pedagogiczna usłyszała to samo od specjalistów z zewnątrz którzy utwierdzili nas w przekonaniu że skuteczne działania profilaktyczne możliwe są tylko wtedy gdy będziemy działali systemowo i „jednym frontem”.

Udział wszystkich nauczycieli w kursie bardzo znacząco wpłynął na integrację grona, poprawę relacji między pracownikami szkoły oraz pozwolił stworzyć niepowtarzalną atmosferę pracy.

Opinie nauczycieli – realizatorów POMOSTU na temat realizowanego programu: „... otrzymaliśmy bardzo cenne materiały, które zawierają scenariusze lekcji wychowawczych, stały się one podstawowym materiałem do prowadzenia lekcji wychowawczych.  Nauczyciel ma tam gotowe materiały i nie musi szperać w literaturze fachowej. Przygotowanie do lekcji nie jest trudne. Zdobyte umiejętności zmieniły mój sposób prowadzenia spotkań i rozmów z rodzicami”.

Program POMOST stał się ważnym elementem Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego realizatorami są wszyscy wychowawcy, a odbiorcami wszyscy uczniowie. Przy realizacji zajęć z zakresu prawa korzystamy z pomocy specjalisty d.s. nieletnich i prewencji kryminalnej.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi a wypracowane materiały eksponowane są na korytarzach szkolnych i prezentowane rodzicom podczas wywiadówek.


Stała, bieżąca diagnoza sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w klasie i w szkole

 Aby lepiej poznać uczniów, ułatwić im start w nowej szkole, dla uczniów klas pierwszych organizujemy w pierwszych dwóch dniach nauki zajęcia integracyjne. Podczas tych zajęć wychowawcy mają możliwość obserwowania wychowanków w różnych sytuacjach, rozmawiają z nimi, otrzymują informacje o predyspozycjach, zainteresowaniach, stanie zdrowia, cechach charakteru oraz warunkach rodzinnych. Równolegle dla uczniów klas II i III organizowane są zajęcia z wychowawcą poświęcone przede wszystkim przypomnieniu zapisów zawartych w Statucie Szkoły, szczególnie dotyczących uczniów. Jest to również okazja do doskonalenia relacji wychowawca – uczniowie. Podczas zajęć opracowywane są kontrakty klasowe stanowiące zbiór zasad i norm poszczególnych klas.

Wszyscy wychowawcy mają obowiązek systematycznego prowadzenia Teczki Wychowawcy. Dokumenty tam gromadzone świadczą o tym, że wychowawca dąży do poznawania ucznia, jego problemów, pomaga mu w pokonywaniu trudności.

Wychowawca systematycznie kontroluje obecność uczniów na lekcjach i co miesiąc składa pedagogom pisemne sprawozdanie zawierające listę uczniów, którzy opuścili bez usprawiedliwienia powyżej 5 godzin zajęć w miesiącu oraz podaje jakie działania podjął w celu poprawy sytuacji konkretnego wychowanka.

Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów i uświadamia im rzeczywistą sytuację dziecka i jego możliwości w szkole. Bardzo często ze spotkań tych sporządza się notatkę, w której zawarte są wnioski i ustalenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, np. zobowiązujemy rodzica do cotygodniowego kontaktu z wychowawcą, sugerujemy skorzystanie z pomocy instytucji (PPP, MOPS, Sąd Rodzinny). W sytuacjach szczególnie trudnych wychowawcy i pedagodzy odbywają wizyty domowe.

Informujemy rodziców i uczniów o organizowanych w szkole formach pomocy (zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje dla uczniów).

Wychowawcy i nauczyciele znają i stosują się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartych w opiniach, orzeczeniach lub informacjach.

Odbywamy cykliczne spotkania Zespołu Wychowawców Klas danego rocznika z Dyrekcją i pedagogami celem omawiania aktualnej sytuacji wychowawczej w klasie i w szkole. Spotkania te są również okazją do wymiany doświadczeń. Są one protokołowane a wnioski ze spotkań przekazywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej i wykorzystywane do dalszej pracy.

W szkole istnieje Grupa Wsparcia dla Wychowawców, która ma otwartą strukturę. Jednym z zadń tego zespołu jest opracowywanie Scenariuszy spotkań z rodzicami. Wychowawcy otrzymując przygotowany scenariusz wraz z załącznikami mają gotowe materiały do prowadzenia spotkania, Dyrektor Szkoły ma pewność, że ważne kwestie, sprawy zostały we właściwym terminie przekazane wszystkim rodzicom. Innym zadaniem Grupy... jest przygotowywanie i prowadzenie spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, Prokuratura), które służą między innymi wypracowaniu Szkolnego Systemu Interwencji, a także zasad współpracy z poszczególnymi instytucjami.

Każdego roku wśród uczniów klas I przeprowadzana jest ankieta pt. „Zagrożenia cywilizacyjne, na które narażony jest uczeń naszej szkoły”. Jest ona jednym z elementów diagnozy najczęściej występujących problemów. Od dwóch lat ta sama ankieta powtarzana jest w klasach III celem dokonania ewaluacji działań profilaktyczno – wychowawczych.

 

 

 
 
 
 
Realizacja: marzec 2010