STRONA GŁÓWNA
PRZETARGI
LINKI
KONTAKT
Strona główna Przetargi Linki Kontakt
 
 
w Przeworsku 
 

 
 Obchody 10-lecia Programu"POMOST"  

 

10 LAT REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO

„POMOST MIĘDZY DZIECIŃSTWEM A DOROSŁOŚCIĄ”

 

01.06.2012r. nasze gimnazjum obchodziło Święto Szkoły,  w tym roku była to okazja do podsumowania 10 lat pracy z programem profilaktyczno – wychowawczym „Pomost między dzieciństwem a dorosłością”.

W święcie szkoły poza liczną grupą młodzieży i Rodziców wzięli udział zaproszeni goście:

§     Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Jan Pawłowski,

§     Zastępca Burmistrza –  Pan Dariusz Łapa,

§     Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pani Alina Pieniążek,

§     Pan Andrzej Trelka - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku,

§     Przewodniczący  Rady Rodziców – Pan Arkadiusz Machniak.

 

     Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły, która przypomniała okoliczności wprowadzenia programu „Pomost” oraz pierwsze kontakty z jego autorami.
Był to powrót do roku 2001 i udziału grupy nauczycieli w pilotażowym programie „Cegiełki”. Pani Dyrektor wspomniała także kurs przygotowujący do realizacji programu w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku  - pan Andrzej Trelka.

W imieniu wychowawców pani Joanna Będkowska i pan Adam Kaniuch przytoczyli wypowiedzi wychowawców dotyczące realizacji  programu:

„Bogate wypowiedzi uczniów i ich przemyślenia dotyczyły poczucia własnej wartości, która okazała się być bardzo różnie rozumiana przez uczniów. Ukazanie swoich mocnych i słabych stron, a także własnego wizerunku w oparciu o opinie innych pozwoliło na ustalenie konsensusu w sprawie wartości i pozwoliło określić sposób radzenia sobie z przeżywaniem przykrych uczuć”.

„Uczniowie gimnazjum są w wieku, kiedy bardziej liczą się z opinią rówieśników niż dorosłych. Podczas realizacji tematów dotyczących funkcjonowania grup, wspólnie analizowaliśmy łączące ich więzi wynikające ze wspólnych zainteresowań, stosunków interpersonalnych i potrzeb. Bardzo chętnie opowiadali o grupach istniejących w ich środowisku i hierarchiach w nich panujących. Pomiędzy grupami
i jednostkami dość często dochodzi do konfliktów mających różne podłoże, dlatego omówiliśmy przyczyny ich powstawania i sposoby rozwiązywania”.

„Rodzice początkowo byli sceptyczni wobec niektórych tematów programu „POMOST”, ale na kolejnym spotkaniu wyrazili swoją akceptację i zadowolenie, gdyż uważają, że pozytywnie zmieniło się oblicze klasy. Wspierają mnie we wszystkich działaniach wychowawczych”.

„Program profilaktyczno – wychowawczy „POMOST” uwzględnia treści wychowawcze, które przygotowują ucznia do roli członka społeczności, wskazują na rolę rodziny w życiu człowieka, uczą współżycia w zespole, poznawania siebie i świadomego pokierowania swoim przyszłym życiem”.

„Uważam, że jest to program potrzebny zwłaszcza w trudnym okresie dojrzewania, kiedy nierzadko młodzież ulega złym wpływom otoczenia nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Zamieszczone scenariusze wskazują na różne metody pracy, a załączniki podpowiadają ciekawe sposoby rozwiązania problemu”.

      Następnie prowadzący uroczystość uczniowie: Karolina Jarosz i Maciej Pieczko prosili o zabranie głosu swoje koleżanki i kolegów którzy podzielili się własnymi opiniami na temat programu i zaprezentowali efekty pracy:

„Program uczy uczniów jak zachowywać się w życiu codziennym, aby być w zgodzie z prawem i własnym sumieniem. Uczy nas przestrzegania norm prawnych, budowania wartości, więzi koleżeńskich i międzyludzkich. Myślę, że dał mi większą wiedzę w radzeniu sobie z problemami, czyli stresem. Upewnił mnie też, że zdecydowanie nie warto łamać prawa i tym samym podpadać jego stróżom. Ponadto zyskałem wiele pożytecznych informacji potrzebnych w życiu codziennym”.

„Możemy już czuć się tak, jak byśmy byli starsi i pracować nad sobą. Związaliśmy się bardziej z członkami naszej klasy, umocniliśmy naszą więź klasową, poznaliśmy lepiej swoje potrzeby i ważne dla nas wartości”.

„Podobała mi się praca w grupach, atmosfera panująca podczas lekcji, ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz liczne przedstawienia swoich pomysłów na forum klasy”.

„Program jest po to, aby uświadomić nam konsekwencje złego zachowania, nauczyć nas szacunku do ludzi oraz tolerancji i akceptacji. Zachęcił nas do prowadzenia zdrowego trybu życia, poznawania świata oraz aktywności w swojej społeczności”.

„Najbardziej podobało nam się to, że mogliśmy swobodnie rozmawiać o swoich poglądach i wyrażać opinie. Radzilibyśmy innym spokojnie i obiektywnie rozwiązywać problemy i konflikty oraz być bardziej tolerancyjnymi”.

Program „Pomost” na co zwracała uwagę Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu ujednolicił pracę wychowawczo – profilaktyczną w naszej szkole, umożliwił wprowadzenie wielu praktycznych rozwiązań np. zajęć integracyjnych
z wychowawcą, wypracowanie kontraktu klasowego, stworzenie grupy wsparcia dla wychowawców, przygotowanie scenariuszy spotkań z Rodzicami, wypracowanie wspólnie z rodzicami „NORM OBOWIĄZUJĄCYCH W NASZEJ SZKOLE”  oraz „SANKCJI ZA ICH NIEPRZESTRZEGANIE”.

Wszyscy zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat programu „Pomost” jako promocji szkoły w środowisku lokalnym, województwie i w kraju.

Dla Dyrekcji Szkoły była to sposobność do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z dyrektorami oraz przedstawicielami innych szkół, władz oświatowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym:

-         23.03.2006 – udział w I Forum Dyrektorów poświęconym innowacjom w zarządzaniu szkołą i placówką w Rzeszowie,

-         4.10.2006 – udział w konferencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji pt. „Przestępczość dzieci i młodzieży – jak skutecznie zapobiegać, reagować i przeciwdziałać” w Warszawie,

-         4-7.12.2006 – prezentacja przykładu dobrej praktyki pt. „System wychowawczy i wsparcie dla wychowawców” na wojewódzkiej konferencji nt. „Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w gimnazjum” w Czudcu,

-         13.01.2007 – udział w konferencji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu pt. „Współpraca szkół
z organizacjami pozarządowymi – przykłady dobrych praktyk” w Warszawie,

-         8.03.2007 – udział w konferencji inaugurującej rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” organizowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

-         21.03.2007 – udział i prezentacja programu profilaktycznego „Pomost – między dzieciństwem a dorosłością” na ogólnopolskiej konferencji „Prawo i Sprawiedliwość dla Rodziny” – „Bezpieczna i szczęśliwa rodzina – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz ich wykluczeniu społecznemu” w Warszawie,

-         4-5.12.2008 – udział w przygotowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Poświęconej Działalności Innowacyjnej w Szkołach i Placówkach w Czudcu.

-         22.09.2009 – prelekcja na seminarium na temat zjawisk przemocy i agresji w szkołach dla dyrektorów szkół woj. podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Kolejny punkt programu prezentowali uczniowie pod kierunkiem pani: Justyny Dawidowicz, Jagody Magoń, Sabiny Cieślak, Małgorzaty Rut. Zespół przygotowujący uczniów zastanawiał się jaką formę programu wybrać. Nie było to zadanie łatwe, gdyż zagadnienia związane z profilaktyką rzadko pojawiają się podczas akademii i uroczystości szkolnych. Wybrana została forma niecodzienna – pantomima.
Grupa uczniów: Justyna Basiak, Karolina Krzanowska, Agata Ossolińska, Kamila Gierczak, Karolina Dziedzic, Patrycja Wróbel, Mateusz Kujawa, Przemysław Ochyra
i  Jan Kowalczyk,  poprzez gest, ruch, prezentowała sytuacje prowadzące do uzależnień z którymi spotyka się młody człowiek, wyobcowanie ze środowiska, nawet do prób samobójczych. W pantomimie podkreślono rolę przyjaźni, przyjaciela jako tego, kto potrafi pomóc.

Wszyscy zebrani mocno przeżyli dramę prezentowaną przez uczniów w sposób niemal profesjonalny. Program artystyczny zawierał również elementy muzyczne opracowane przez uczniów: Agnieszka Sokół, Natalia Surmacz, Katarzyna Jarosz, Aleksandra Szular, Tomasz Piątek, Karol Wolański. Bartłomiej Wiśniowski, Bartłomiej Kowal i Rafał Sobala. 

Były to wykonania instrumentalne i wokalne. Na zakończenie uczniowie: Michał Superson, Marcin Gujda, Karol Wolański i Jakub Piekło zaprezentowali skecz „Z życia kolonisty”, który był spojrzeniem na profilaktykę z przymrużeniem oka.

Podczas uroczystości został również rozstrzygnięty konkurs w kategorii PLAKAT, LOGO programu profilaktyczno – wychowawczego POMOST.
W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas 3 i 1, którzy zaprojektowali prace podczas lekcji plastyki. Spośród prac każdej klasy wyselekcjonowano po 5 najlepszych i te konkurowały ze sobą o 1 miejsce. Jury konkursowe (absolwenci  gimnazjalnego kółka plastycznego, pani Halina Superson – opiekun galerii Magnez, oraz nauczyciel plastyki) podzielili wykonane prace na 2 kategorie i przyznali następujące nagrody:

PLAKAT                                                            

1 miejsce -  Zuzanna Machniak                                                               

2 miejsce - Artur Gurak                                                                

3 miejsce - Monika Mazur, Artur Wołowiec

 

wyróżnienia:

Aleksandra Kochan

Natalia Sykała

Katarzyna Kołcz

Michał Superson

 

LOGO

1 miejsce -  Kinga Markowicz

wyróżnienia:

Gabriela Blat 

Łukasz Ochyra

 

Wszyscy  zabierający głos goście: Burmistrz Miasta Przeworska – pan Dariusz Łapa, Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty – pani  Alina Pieniążek, Koordynator programu „POMOST” – pani Jadwiga Kaźmierczyk, współautor programu – pani Lena Wojciechowska oraz Rodzice, którzy pozostali z nami po uroczystościach,  nie kryli wzruszenia, aprobaty dla realizowanego programu, dziękowali wychowawcom i Dyrekcji za owocną pracę z uczniami. Ciepłym słowom, gratulacjom i pochwałom nie było końca ... .

 

galeria

    

 
 
 
Realizacja: czerwiec 2012
=1 ALT="">